Tri Lecao

CEO @ Vibeji, product guy, podcaster

Thêm chút về Tri Lecao

Trí Lecao là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Vibeji – nền tảng trải nghiệm tại Việt Nam, cũng như là Baola - một phiên bản live của MasterClass nhưng với những người có tầm ảnh hưởng (influencers) tại Việt Nam.

Trước Vibeji, Trí từng là kỹ sư phần mềm và giám đốc sản phẩm tại Perth (Úc). Anh cũng đã tạo ra một loạt các sản phẩm phục vụ mục đích cá nhân của mình như: Guusebump, Fairbee, GoLured, Jumpanzee, v.v.

Trí được biết đến là một người thực thi ý tưởng nhanh chóng với kỹ năng của một kỹ sư phần mềm và một người yêu thiết kế sản phẩm; tuy nhiên, anh tin rằng với 8 năm liên tục tạo và phát triển sản phẩm, phương pháp và kiến thức của anh có thể được truyền tới cho bất kỳ ai muốn bắt tay vào hành trình khởi nghiệp của họ.

---

Tri Lecao is CEO and founder of Vibeji – a platform experiences in Vietnam, and Baola – a live version MasterClass but with influencers in Vietnam.

Before Vibeji, Tri worked as a software engineer and product manager in Perth (Australia). He also built a wide range of products for his personal use like: Guusebump, Fairbee, GoLured, Jumpanzee, etc.

Tri is known to be a quick idea executer using his skills as a software engineer and design connoisseur; however, he believes that with 8 years of continuous product execution, his methods and knowledge can be transferred to anybody who wants to embark on their entrepreneurship journey.

Từ vài nguời tham gia trước

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình học hỏi với tôi?

Xem lớp kế tiếp

Ngoài ra
Đây là danh sách những nhân vật thú vị khác đã có mặt để dẫn dắt trên Baola

Petey Majik Nguyễn
Magician, TV host, actor, performer
Dr. Chi Nguyễn
Blogger & podcaster @ The Present Writer
Thư Vũ
Founder of Coco Dressing Room
Trân H. Lê
Product manager @ Google, Xao Y Tuong
Cao Cường Lê
Head of sport science @ PVF Football Academy
Ngân Trần
Speaker, leadership coach, co-founder of VNGL
Đức Bùi
Art & creative director @ FPDB Creative
Mina Chung
Financial trainer for women
Trâm Anh (Alice)
Sport nutritionist @ PVF, food scientist
Dũng Lê
CEO @ Pho Hien FC, AFC football specialist
Tùng Phạm
Youtuber, Sony Alpha Creator, tech reviewer
Hân Trần
National barista champion
Adele Đoan
Headhunter, career orientation specialist
Sullivan Nguyễn
Founder at S'more Saigon, cafe connoisseur